Zgłoszenie projektu rewitalizacyjnego
Urząd Miasta Piekary Śląskie opracowuje program rewitalizacji (odnowy) obszarów miasta, gdzie koncentrują się problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Obszar rewitalizacji na terenie Piekar Śląskich obejmuje przede wszystkim Piekary-Centrum, Szarlej i Brzeziny Śląskie ale zgłaszać można również pomysły dotyczące innych obszarów.

Przedmiotem programu rewitalizacji będzie:

1/ wskazanie wybranych obszarów miasta, które powinny zostać objęte wszechstronnymi działaniami rewitalizacyjnymi (zarówno w zakresie odnowy i poprawy jakości przestrzeni, jak i zagadnień – problemów społecznych, oraz zjawisk gospodarczych)

2/ zaplanowanie i skoordynowanie działań samorządu i innych podmiotów na wybranym obszarze w taki sposób, aby były jak najbardziej efektywne.

Wypracowany program będzie również służył jako dokumentacja ułatwiająca w przyszłości starania o zewnętrzne środki finansowe na realizację projektów ujętych w programie – zarówno projektów własnych gminy, jak i projektów innych podmiotów, które zostaną zaakceptowane i ostatecznie ujęte w programie. Wyniki niniejszej ankietyzacji zostaną do przygotowania wstępnej koncepcji programu rewitalizacji miasta. Prosimy więc o uważne i rzetelne wypełnianie ankiety, ponieważ zawarte w niej informacje – ukazujące potrzeby mieszkańców miasta - mają dla nas duże znaczenie.

Zasady zgłaszania i instrukcja wypełnienia ankiety:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego proponowanego przedsięwzięcia – np. miejsca, które wymaga zagospodarowania, nieruchomości, która wymaga odnowy, problemu społecznego do rozwiązania, bariery dla rozwoju przedsiębiorstw do zlikwidowania itp. Ta sama osoba może złożyć więcej niż jedną ankietę.

Zgłaszać można zarówno typowe projekty remontowo-budowlane, jak i projekty społeczne (programy wsparcia osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, młodzieży, kobiet itd.) czy gospodarcze, pomysły na zagospodarowanie wolnych przestrzeni itp. – jedynym warunkiem jest, aby projekt służył korzystnej odnowie oblicza miasta i był zlokalizowany na terenie wytyczonego obszaru wsparcia.

Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne - począwszy od mieszkańców poszczególnych rejonów miasta poprzez przedsiębiorców, osoby aktywne zawodowe na różnych polach publicznych, organizacje pozarządowe, po przedsiębiorców i lokalnych liderów.

Przedmiotem propozycji mogą być gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w programie rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranych obszarach miasta.

Email address
1. Nazwa proponowanego projektu/przedsięwzięcia (tytuł)
Nazwa powinna być krótka (do 10 słów) i jednoznacznie opisująca istotę przedsięwzięcia. „Zorganizowanie szkoleń ” i „remont kamienicy” to nieprawidłowe nazwy (nie są zindywidualizowane, nie opisują istoty przedsięwzięcia). „Tworzymy spółdzielnię socjalną – szkolenia dla chętnych” lub „Remont kamienicy ul. Dobra 25 z wygospodarowaniem lokalu użytkowego” – to prawidłowe nazwy przedsięwzięć.
Your answer
2. Lokalizacja (dokładny adres lub wskazanie możliwie dokładnie rejonu miasta – np. wg nazw ulic, charakterystycznych obiektów)
Your answer
3. Podmiot wiodący w realizacji projektu (główny podmiot zarządzający realizacją projektu)
Your answer
4. Z czego wynika potrzeba realizacji projektu (uzasadnienie)
Informacja na temat problemu/problemów, które projekt rozwiązuje. Chodzi przede wszystkim o zagadnienia dotyczące mieszkańców (problemy społeczne), warunków ich zamieszkania i funkcjonowania (problemy infrastrukturalne) oraz możliwości i warunków pracy (problemy gospodarcze).
Your answer
5. Jakie działania będą podjęte, na czym projekt ma polegać
Jakie działania (inwestycja, zakup, remont, szkolenie, warsztaty, wydarzenie kulturalne, działania doradcze itd.) zostaną zrealizowane w ramach projektu.
Your answer
6. Co powstanie w wyniku realizacji projektu - po co projekt ma zostać zrealizowany
Informacja na konkretnych efektów opisywanego przedsięwzięcia (np. ile osób zostanie przeszkolonych, objętych pomocą, ile budynków lub jaka powierzchnia zostanie wyremontowana itd.)
Your answer
7. Przewidywany termin realizacji (od-do, w kolejnych latach)
Your answer
8. Szacunkowy koszt oraz przewidywane źródła finansowania
Oszacowania wartości można dokonać w dowolny, wybrany przez siebie sposób, który zdaniem wnioskodawcy jest wiarygodny na tym etapie przygotowania przedsięwzięcia.
Your answer
9. Informacje na temat zgłaszającego
Imię i nazwisko lub nazwa, osoba do kontaktu, telefon kontaktowy, adres e-mail
Your answer
10. Związek zgłaszającego z przedsięwzięciem
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms