แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2560
กรุณาทำเลือก ข้อคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
๑.ฝ่าย / กลุ่มงานที่ท่านติดต่อ , ประสานงาน , รับบริการ
Clear selection
๒.เพศ
๓.อายุ
๔.การศึกษา
๕.สถานภาพบุคคล
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ "โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)" มากน้อยเพียงใด?
ความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑.มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย
๒.ให้บริการอย่างเป็นธรรม ตามลำดับ ก่อนและหลังของผู้มารับบริการ
๓.ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม รวดเร็ว
๔.มีกระบวนการ , วิธีการในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล
Clear selection
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
๒.ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
๓.ความสุภาพและกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๔.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน
๕.ความเหมาะสมของการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของผู้ให้บริการ
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑.มีป้าย / สัญลักษณ์ / ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
๒.สถานที่ให้บริการ สะดวก สบาย
๓.มีช่องทางสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ที่หลากหลาย
๔.มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็นแบบสอบถาม
๕.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ โดยภาพรวม
Clear selection
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยภาพรวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยภาพรวม
Clear selection
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
๑.ท่านต้องการให้หน่วยงานปรับปรุงการให้บริการด้านใดบ้าง ?
๒.ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการปรับปรุงด้านใดบ้าง ?
๓.อื่นๆ (ระบุ)
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่เสยสละเวลาอันมีค่าของท่านตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ เราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น
ขอบคุณครับ / ค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy