แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2560

กรุณาทำเลือก ข้อคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ "โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)" มากน้อยเพียงใด?

  ๑.มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย
  ๒.ให้บริการอย่างเป็นธรรม ตามลำดับ ก่อนและหลังของผู้มารับบริการ
  ๓.ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม รวดเร็ว
  ๔.มีกระบวนการ , วิธีการในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล
  Please enter one response per row
  ๑.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
  ๒.ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
  ๓.ความสุภาพและกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  ๔.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน
  ๕.ความเหมาะสมของการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของผู้ให้บริการ
  Please enter one response per row
  ๑.มีป้าย / สัญลักษณ์ / ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
  ๒.สถานที่ให้บริการ สะดวก สบาย
  ๓.มีช่องทางสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ที่หลากหลาย
  ๔.มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็นแบบสอบถาม
  ๕.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ โดยภาพรวม
  Please enter one response per row
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยภาพรวม
  Please enter one response per row

  ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่เสยสละเวลาอันมีค่าของท่านตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ เราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น

  ขอบคุณครับ / ค่ะ