SSD2019 - FOIRM IARRTAIS | APPLICATION FORM
Bidh Sgoil Shamhraidh Dràma 2019 a' gabhail àite ann am Port Rìgh eadar 8 agus 20 Iuchar 2019 agus tha roghainn agad cur a-steach airson àite rè a' chiad seachdain a-mhàin no an ceala-deug air fad.
Tha an Sgoil Shamhraidh Dràma fosgailte do dh'iarrtasan bho deugairean a bhruidhneas Gàidhlig a bhios eadar 13 agus 17 aig àm na Sgoile.

Gaelic Drama Summer School 2019 will take place in Portree between the 8th and 20th of July 2019 and applicants have the choice of applying for a place during the first week only or the full fortnight.
Applications from Gaelic speaking teenagers aged between 13 and 17 at the time of the School are welcome.

Dè cho fad 's a tha thu airson pàirt a ghabhail san Sgoil Shamhraidh Dràma? | How long would you like to attend the Sgoil Shamhraidh Dràma? *
N.B. Ma dh' fhàsas na h-àiteanan còmhnaidh a tha rim faotainn aig an Sgoil Shamhraidh Dràma teann thèid prìomhachas a thoirt do thagraichean a tha ag iarraidh pàirt a gabhail san Sgoil air fad. | If residential places available at the School become limited, priority will be given to participants registering for the 12 day school.
Ainm | Name *
Your answer
Ceann-latha Breith | Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Seòladh | Address *
Your answer
Ainm àrd-sgoil | Name of secondary school
Your answer
A bheil eòlas sam bith agad air dràma? Ma tha, thoir dhuinn gearr-iomradh air d' eòlas gu h-ìosal. | Do you have any drama experience? If yes, please give a brief summary of your experience below. *
Your answer
Ainm pàrant/neach-dìona | Name of parent/guardian *
Tha seo a dearbhadh gu bheilear a' toirt cead don neach a tha air ainmeachadh gu h-àrd iarrtas a chur a-steach do Sgoil Shamhraidh Dràma 2019 | This confirms that you are giving permission to the individual named above to apply for Sgoil Shamhraidh Dràma 2019
Your answer
Àireamh-fòn taighe agus/no fòn-làimhe do phàrant/ neach-dìon | Home and/or mobile telephone number of your parent/ guardian *
Your answer
Seòladh post-d do phàrant/ neach-dìon | Email address of your parent/ guardian *
Your answer
A bheil do phàrant/ neach-dìona feumach air taic le cosgaisean na Sgoile? Does your parent/ guardian require assistance with the School fee? *
N.B. Ma bhios feum air taic cuiridh Fèisean nan Gàidheal fios gu do phàrant/ neach-dìon gus còmhradh a dhèanamh mu dheidhinn. Thèid dèiligeadh ri d'fhiosrachadh gu dìomhair. | If assistance is required Fèisean nan Gàidheal will contact your parent/ guardian directly to discuss. Your information will be treated confidentially.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms