แบบสำรวจการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และการให้บริการของโครงการ Thai MOOC
คำชี้แจง  
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารและการให้บริการของโครงการ Thai MOOC  
2. การตอบแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการของโครงการฯ จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านตามจริง
3.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4  ส่วน  ประกอบด้วย
      ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล
      ตอนที่  2  ข้อมูลการเรียน Thai MOOC ของท่าน
      ตอนที่  3  ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ของโครงการ Thai MOOC
      ตอนที่  4  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการ Thai MOOC

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจง  
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างหรือทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ซึ่งตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพ *
4. การศึกษา *
ตอนที่ 2 ข้อมูลการเรียน Thai MOOC ของท่าน
5. สถานะการเป็นผู้เรียนในระบบ Thai MOOC *
6. สถานะการสมัครเรียนในระบบ Thai MOOC
7. สถานะผลการสมัครเรียนในระบบ Thai MOOC
8. ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ Thai MOOC เช่น กิจกรรม รายวิชาใหม่ ๆ ผ่านช่องทางใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
9. ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ Thai MOOC ผ่านช่องทางใดมากที่สุด *
10. ท่านติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการ Thai MOOC อย่างไร *
11. วัตถุประสงค์ในการสมัครเรียนออนไลน์ในระบบ Thai MOOC ของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่  3  ความพึงพอใจช่องทางที่ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารโครงการ Thai MOOC
คำชี้แจง
กรุณาประเมินความพึงพอใจช่องทางที่ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารโครงการ Thai MOOC ให้ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
แหล่งประชาสัมพันธ์ *
5
4
3
2
1
เว็บไซต์ www.ThaiMOOC.org
Facebook (@thaimooc)
Line (@thaimooc)
Instagram (Thaimooc)
Twitter (@Thai_mooc)
จากเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
จากงานนิทรรศการการศึกษาต่าง ๆ
จากสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
จากอาจารย์หรือบุคลากรสถาบันการศึกษาของท่าน
จากฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม ฯลฯ ของหน่วยงานท่าน
12. ท่านได้เคยแชร์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการ ThaiMOOC ต่อให้ผู้อื่นด้วยหรือไม่ *
13. หากให้ท่านอธิบายถึงโครงการ Thai MOOC ท่านจะอธิบายว่าอย่างไร
ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของโครงการ Thai MOOC
คำชี้แจง
กรุณาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของโครงการ Thai MOOC ให้ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของโครงการ Thai MOOC *
5
4
3
2
1
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโครงการ Thai MOOC
ความสะดวกในการใช้งานระบบ Thai MOOC
การช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการใช้งานระบบ Thai MOOC
14. กรุณาให้คำแนะนำในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ Thai MOOC
15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับโครงการ Thai MOOC (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy