Ηλεκτρονική φόρμα Αποτίμησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχ. έτος 2016-17

Στα πλαίσια των καθηκόντων της Υπευθύνου Α.Υ. είναι και ο απολογισμός της δράσης του Γραφείου Α.Υ προς το Υπουργείο Παιδείας. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί Δήλωση ολοκλήρωσης του προγράμματος και είναι απαραίτητη για τη χορήγηση βεβαίωσης υλοποίησης του προγράμματος.

Η υποβολή της Φόρμας Αποτίμησης πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017.

Οι Βεβαιώσεις θα είναι δυνατόν να παραλαμβάνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο γραφείο των Υπευθύνων Σ.Δ. από τις 5 έως και 7 Ιουλίου 2017. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, θα αποσταλούν στα σχολεία στα οποία υλοποιήθηκαν.

Τυπώστε το έγγραφο με τις απαντήσεις σε μορφή PDF και αποθηκεύστε το για δική σας χρήση, πριν κάνετε την Υποβολή ("Submit") .

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία

Καλό Καλοκαίρι

Γεωργίτσα Σταματοπούλου

Υπ. Αγωγής Υγείας Π.Ε. Δυτ. Αττικής

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question