FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „WROCŁAWSKIE WARSZTATY TRIATHLONOWE”
REGULAMIN ZAJĘĆ „WROCŁAWSKIE WARSZTATY TRIATHLONOWE”
1. Organizatorami cyklu zajęć „WROCŁAWSKIE WARSZTATY TRIATHLONOWE” (dalej: „Warsztaty”) są: Dolnośląska Federacja Sportu oraz Litwin Triathlon Team Agata Litwin-Żurad i Stadion Wrocław Sp. z o.o. (dalej: „Organizatorzy”).
2. Warsztaty mają na celu popularyzację dyscypliny sportowej triathlon, szczególnie wśród mieszkańców Wrocławia oraz promocję aktywnego trybu życia i rekreacji ruchowej.
3. W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania, również początkujący.
4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej Uczestnikami, które biorą udział w Warsztatach.
5. Udział w Warsztatach jest BEZPŁATNY. Liczb miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy (formularz).
6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu.
7. Warsztaty odbywać się będą zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej: www.stadionwroclaw.pl w okresie od 12 maja do 7 lipca 2019 r. ze stałym punktem zbiórki na Stadionie Wrocław (Al. Śląska 1, Wrocław).
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie Warsztatów. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani drogą mailową lub telefoniczną.
9. Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych trenerów, wyznaczonych do tego przez Organizatorów.
10. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń trenerów.
11. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w Warsztatach Uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz Uczestnikom, którzy w jakikolwiek sposób przeszkadzają lub naruszają bezpieczeństwo innych Uczestników Warsztatów.
12. Zaleca się regularne uczestnictwo w Warsztatach w celu osiągnięcia optymalnego przygotowania do startu w zawodach Triathlon Wrocław 14 lipca 2019 r.
13. Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatorów zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem Uczestników, wykonywanych podczas Warsztatów i Triathlonu Wrocław do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki.
15. Warsztaty są BEZPŁATNE.
16. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach – POBIERZ.
17. Uczestnicy zobowiązani są posiadać́ ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego w ramach zajęć́ sportu.
18. Uczestnicy biorą udział w Warsztatach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń. W Warsztatach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym.
19. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć́ sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
21. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika Warsztatów, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie Warsztatów dla grupy, prowadzący Warsztaty ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z Warsztatów.
22. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych i rodzaju prowadzonych zajęć oraz sprzęt osobisty:
- w przypadku zajęć pływackich - własną piankę o grubości minimum 2 mm lub bojkę pływacką (dmuchaną lub ratowniczą), czepek i okularki pływackie;
- w przypadku zajęć kolarskich - własny rower, ze sprawnymi hamulcami, kask kolarski, opcjonalnie okulary kolarskie;
- w przypadku zajęć biegowych - buty biegowe.
23. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
24. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
25. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym poinformują Uczestników poprzez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.stadionwroclaw.pl.
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że jestem pełnoletni/nia i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć triathlonowych „WROCŁAWSKIE WARSZTATY TRIATHLONOWE” i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
3. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w zajęciach.
4. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach triathlonowych „WROCŁAWSKIE WARSZTATY TRIATHLONOWE” na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tych zajęć.
Jednocześnie:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów:
- Dolnośląską Federację Sportu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław,
- LITWIN TRIATHLON TEAM AGATA LITWIN-Żurad, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślicznej 1, 50-552 Wrocław,
- Stadion Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1, 54-118 Wrocław,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018.1191) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018.1025) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, prezentacjach, bilbordach, itp.
f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu osobowym jest Dolnośląska Federacja Sportu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław,
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczeniem adresata jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wskazany w pkt. 1 powyżej adres bądź na adres e-mail: wfs@sport.wroclaw.pl.
3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy związanej z uczestnictwem w zajęciach triathlonowych „WROCŁAWSKIE WARSZTATY TRIATHLONOWE” – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Pana/i dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe, przekazywać informacje dotyczące zajęć, w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków.)
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:
1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,
2) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom świadczącym usługi internetowe.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat , tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.
7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt. 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: wfs@sport.wroclaw.pl.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach triathlonowych „WROCŁAWSKIE WARSZTATY TRIATHLONOWE”.
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Grupa wiekowa *
Required
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service