แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด ภาคการศึกษาที่ 2/2559
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ เพื่อติดตามและประเมินผล ปรับปรุงคุณภาพบริการ และเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาห้องสมุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริงด้วย จะขอบคุณยิ่ง
1. สถานภาพหรือตำแหน่งงานของท่าน
2. คณะ/หน่วยงานที่ท่านศึกษาหรือปฏิบัติงาน
3. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศต่อความต้องการ
5. ดีมาก
4. ดี
3.ปานกลาง
2. พอใช้
1. ต้องปรับปรุง
ไม่เคยใช้บริการ
จำนวนเพียงพอ
ตรงกับความต้องการ
ทันสมัย
4. ความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
5.ดีมาก
4.ดี
3.ปานกลาง
2.พอใช้
1.ต้องปรับปรุง
ไม่เคยใช้บริการ
ขั้นตอนขอรับบริการเข้าใจง่าย
การให้บริการช่วยเหลือถูกต้อง ทันตามเวลาที่ต้องการ
5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
5.ดีมาก
4.ดี
3.ปานกลาง
2.พอใช้
1.ต้องปรับปรุง
ไม่เคยใช้บริการ
บริการด้วยความเป็นมิตร เอาใจใส่
ส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญา
6. ความพึงพอใจต่อพื้นที่ (Learning Space) และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
5.ดีมาก
4.ดี
3.ปานกลาง
2.พอใช้
1.ต้องปรับปรุง
ไม่เคยใช้บริการ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความน่าสนใจของกิจกรรม/นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้
การอบรม/แนะนำการสืบค้นสารสนเทศ
7. ความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้/บริการห้องสมุด
5.ดีมาก
4.ดี
3.ปานกลาง
2.พอใช้
1.ต้องปรับปรุง
ไม่เคยใช้บริการ
รูปแบบหน้าจอเว็บไซต์เหมาะสม
การจัดหมวดหมู่เว็บไซต์ค้นหาง่าย
ข้อมูลบนเว็บไซต์ทันสมัย ถูกต้อง และมีประโยชน์
การแก้ปัญหาการให้บริการเมื่อระบบขัดข้อง
8.ท่านได้รับความไม่สะดวกหรือความไม่พอใจในการใช้บริการห้องสมุดด้านใดบ้าง
Your answer
9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการปรับปรุง/แก้ไขการให้บริการของห้องสมุด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut’s University of Technology Thonburi. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms