แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรายคน ม.6 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.6 *
เลขที่ *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร
รายการประเมิน *
ดีเยี่ยม(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
ปรับปรุง(1)
1.นักเรียนเล่าข่าวหรือเรื่องราวด้วยภาษาของตนเองให้เพื่อนฟังเข้าใจโดยไม่ต้องเล่าซ้ำ
2.นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราว ที่อ่าน ฟัง หรือดู จากสื่อ ด้วยภาษาของตนเองให้เพื่อนรับรู้อย่างชัดเจน
3.นักเรียนพูดขอร้องให้ครูลดหย่อนโทษเมื่อข้าพเจ้าหรือเพื่อนทำผิดได้
4.นักเรียนพูดขอร้องครูให้โอกาสในการปรับปรุงชิ้นงานของข้าพเจ้าให้ดีขึ้น
5.นักเรียนหาความรู้และความบันเทิงจากห้องสมุด
6.นักเรียนรำคาญใจเมื่อเห็นข่าวการเมือง
7.นักเรียนแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้ายโฆษณา
8.นักเรียนสรุปความรู้ที่เรียนมาได้ด้วยแผนผังความคิดของตนเอง
สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด
รายการประเมิน *
ดีเยี่ยม(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
ปรับปรุง(1)
9.นักเรียนจำแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่นำเสนอในข้อมูลข่าวสารได้
10.นักเรียนคาดการณ์ผลที่จะเกิดจากเหตุการณ์หรือจากการกระทำต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผล
11.นักเรียนระบุประเด็นที่เป็นความขัดแย้ง หรือที่สอดคล้องของเหตุการณ์ สองเหตุการณ์ได้
12.นักเรียนแสดงแนวคิดหรือหลักการมาสนับสนุนข้อมูลเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้
13.นักเรียนดำเนินการตามแผนในการทำงาน /โครงการที่รับผิดชอบจนบรรลุวัตถุประสงค์
14.นักเรียนใช้ความคิดอย่างอิสระในการเล่าเรื่อง หรือเล่านิทาน หรือหรือบรรยายภาพ
15.นักเรียนทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ๆ
16.นักเรียนนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยบอกจุดดี - จุดด้อย ได้
สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
รายการประเมิน *
ดีเยี่ยม(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
ปรับปรุง(1)
17.นักเรียนระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองอย่างชัดเจน
18.นักเรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหา
19.นักเรียนปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้
20.นักเรียนตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้
21.นักเรียนสรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล
22.นักเรียนใช้ประสบการณ์เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
รายการประเมิน *
ดีเยี่ยม(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
ปรับปรุง(1)
23.นักเรียนถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานของนักเรียนให้ผู้อื่นได้
24.นักเรียนประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน
25.นักเรียนวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากสิ่งที่ได้รับรู้และศึกษา
26.นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสรุปเป็นองค์ความรู้
27.นักเรียนให้อภัยแก่เพื่อนเมื่อเขาทำงานผิดพลาด
28.นักเรียนอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน
29.นักเรียนพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจนพบสาเหตุที่แท้จริง
30.นักเรียนใช้เหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุนในการแก้ปัญหา
31.นักเรียนรับฟังข่าวจากสื่อต่าง ๆ
32.นักเรียนเลือกอ่าน/ฟังข่าว อย่างมีวิจารณญาณและนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
33.นักเรียนแนะนำเพื่อนในเรื่องโทษของสารเสพติด
34.นักเรียนมีส่วนร่วมการแก้ปัญหากับโรงเรียน ชุมชน
สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
รายการประเมิน *
ดีเยี่ยม(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
ปรับปรุง(1)
35.นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในสืบค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู้
36.นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอภาระงาน / ชิ้นงาน ในชั้นเรียน
37.นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การถ่ายรูป
38.นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
39.นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
40.นักเรียนสามารถลดการใช้ทรัพยากร โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสตรีศึกษา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms