แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประเภทของการขอใช้บริการ
Clear selection
2. เพศ
Clear selection
3. อายุ
Clear selection
4. การศึกษา
Clear selection
5. อาชีพ
Clear selection
6. ท่านมารับบริการที่หน่วยงานนี้บ่อยเพียงใด
Clear selection
7. ช่วงเวลาในการขอรับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความชัดเจนในการสื่อสารถึงขั้นตอนในการให้บริการ
2. ความถูกต้องของขั้นตอนการให้บริการที่กำหนด
3. ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ
4. การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ
Clear selection
ด้านช่องทางการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเพียงพอ
2. แต่ละช่องทางการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ละช่องทางการให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
Clear selection
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมให้บริการ
3. ความถูกต้องในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4. ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริการ
3. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ
Clear selection
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy