ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม "การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate รุ่นที่ 2" (อบรมวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559) สำนักคอมพิวเตอร์

เฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รายวิชาศึกษาทั่วไป 10 วิชาพื้นฐาน (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question