แบบสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question

  ตอนที่ 2 รายการสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

  คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน ลงในช่องระดับความคิดเห็น ความหมาย 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง
  1. ความเหมาะสมของวันและเวลาในการเข้าค่าย
  2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมเดินทางไกล
  3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเดินทางไกล
  4. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมฐานผจญภัย
  5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมฐานผจญภัย
  6. การดูแลความปลอดภัย
  7. การจัดกิจกรรมนันทนาการและรอบกองไฟ
  8. ประโยชน์ที่ได้รับและการนำไปใช้ในชีวิตจริง
  Please enter one response per row
  This is a required question