แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. อาชีพ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
5. ความพึงพอใจ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
5.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
5.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
5.3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
5.4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
5.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
5.6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
5.7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
5.8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
5.9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
5.10 ใช้งานง่าย
5.11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
6. ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการรับบริการ
Your answer
แบบสำรวจนี้จัดทำโดย กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา หากมีปัญหาสงสัยในการตอบแบบสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-251136 ต่อ 16 Email : npeogoth@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy