แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อผู้รับการประเมิน : นางสมกมล วรรณทอง
1.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน *
ระดับ 4 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับ 3 = ร้อยละ 70-89 ระดับ 2 = ร้อยละ 50-69 ระดับ 1 = น้อยกว่าร้อยละ 50
4
3
2
1
1.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาของชาติ
1.2 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
1.3 การนำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจบูรณาการในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติงานประจำปี
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา *
4
3
2
1
2.1 วางแผนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนในรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.2 ดำเนินการพัฒนาวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.4 การวางแผนการบริหารและการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.5 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัยและนำไปประยุกต์ใช้ได้
2.6 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการการเรียนรู้
2.7 กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อย่างทั่วถึง
3. การมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน *
4
3
2
1
3.1 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.2 การมีเครือข่ายในการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา *
4
3
2
1
4.1 สถานศึกษา กำกับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน
4.2 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการกับกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms