แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน/หน่วยงาน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน/หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อการให้บริการ/การติดต่อหรือใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 อาชีพ
Clear selection
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
โปรดเลือกหัวข้อที่ท่านมาขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการในแต่ละด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ระดับความพึงพอใจมีทั้งสิ้น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด , มาก , ปานกลาง , น้อย และน้อยที่สุด
3.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
3.2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy