แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจำปีการศึกษา 2/2558
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพความพึงพอใจ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป
2. กรุณาเติมข้อความหรือเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็น ของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานภาพผู้ตอบ *
3. หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจแบ่งได้ดังนี้
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
*
5
4
3
2
1
1.1 มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ
1.2 มีการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
1.3 เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด – ปิด) มีความเหมาะสม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
*
5
4
3
2
1
2.1 บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
2.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาทที่ดี
2.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
*
5
4
3
2
1
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
3.2 ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
3.3 ความปลอดภัยของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
*
5
4
3
2
1
4.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
4.2 ประสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม
5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
*
5
4
3
2
1
5.1 การให้บริการด้านเครือข่าย (LAN ,Wireless) เพียงพอหรือไม่
5.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล
5.3 บริการพื้นที่สำหรับการใช้งาน (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้อง Training, โซน Self-Access Leaning)
5.4 ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
5.5 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน
5.6 ภายในห้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน(โปรเจคเตอร์, เครื่องเสียง)
5.7 บริการระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ
5.8 บริการระบบประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ
5.9 บริการระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning)
5.10 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทันสมัย สีสันสวยงาม ข้อมูลถูกต้องชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
5.11 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการให้บริการ การฝึกอบรม และ กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
5.12 บริการ Software Microsoft ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ลิขสิทธิ์ Software ตามโครงการ Microsoft Campus Agreement)
5.13 บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms