03-ชุดที่ 2 ภาค ก. วิชา ความรู้กฎหมายและความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการบริหารในหน้าที่
ชื่อ *
ชุด *
Q101. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯ จะก่อให้เกิดอันตราย หรือต่อ ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะดําเนินการอย่างไร *
1 point
Q102. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะตามข้อใดดังต่อไปนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องจัดมีคําสั่งมิให้เปิดเผย *
1 point
Q103. ใครเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการคนที่ 1 *
1 point
Q104. ข้อใดเป็นเด็กตามนิยาม พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2546 *
1 point
Q105. ผู้ใดพบเห็นเด็กตกน้ําอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องทํา อย่างไรเป็นลําดับแรก *
1 point
Q106. กรณีการกระทําผิดต่อเด็กตามสถานการณ์ใด ที่มีบทลงโทษตามกฎหมายหนักที่สุดตาม พรบ. คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2546 *
1 point
Q107. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ นับแต่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากครม. จะต้องเสนอให้ สนช. พิจารณาลงมติ เห็นชอบภายในกี่วัน *
1 point
Q108. ในกรณีที่ผู้อํานวยการโรงเรียนมีความจําเป็นที่ไม่อาจสั่งให้ข้าราชการครูในโรงเรียนไปควบคุมชั้น เรียนแทนครูที่ลาป่วยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ในขณะนั้น โดยสั่งราชการด้วยวาจาแทน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่รับคําสั่งนั้นดําเนินการตามข้อใด *
1 point
Q109. ในกรณีที่พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็นผู้สําเร็จ ราชการแทนพระองค์ ให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ *
1 point
Q110. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 *
1 point
Q111. หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับชั้น ใดเพิ่มขึ้น *
1 point
Q112. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย *
1 point
Q113. ใครเป็นผู้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 *
1 point
Q114. ในการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในสถานศึกษาผู้อํานวยการโรงเรียนควรพิจารณาถึงข้อใด *
1 point
Q115. ครูมานพแอบนําข้อสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างไปบอกหลานของตนเอง จนเป็นเหตุให้หลานชายได้รับ การคัดเลือกเป็นการกระทําผิดตามข้อใด *
1 point
Q116. หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะเลือกหลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให้มีความ สอดคล้องตามข้อใดมากที่สุด *
1 point
Q117. ใครไม่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 *
1 point
Q118. ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ แสดงตนสมัครเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยที่ไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู ต้องระวางโทษ ตรงข้อใด *
1 point
Q119. “ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กําหนดตรงกับข้อใด *
1 point
Q120. ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้อง ทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งและให้ ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในกี่วัน *
1 point
Q121. เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอ ต้องส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูล สาขานั้นๆ ภายในกี่วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์ *
1 point
Q122. หากมีบุคคลมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ฯ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในกี่วัน *
1 point
Q123. สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาสอดคล้องกับข้อใด *
1 point
Q124. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ *
1 point
Q125. การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คํานึงถึงสิ่งใดสําคัญที่สุด *
1 point
Q126. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจํานวนตั้งแต่หกคนขึ้นไปหมายถึง *
1 point
Q127. ผู้อํานวยการโรงเรียนได้ประชุมและแจ้งให้คณะทํางานการจัดซื้อจัดจ้างต้องดําเนินการอย่างเปิดเผย เที่ยงธรรมคํานึงถึงประโยชน์ผลเสียทางสังคม ผู้บริหารใช้หลักการใด *
1 point
Q128. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายใดสําคัญที่สุด *
1 point
Q129. ข้อใดไม่สอดคล้องกับจุดเน้นในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย *
1 point
Q130. โครงสร้างสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มงาน *
1 point
Q131. บุคคลใดไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ *
1 point
Q132. เด็กคนใดไม่เข้าเงื่อนไขเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ *
1 point
Q133. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวดใดมีจํานวนรายมาตรามากที่สุด *
1 point
Q134. ผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการ ต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดมากที่สุด *
1 point
Q135. เด็กหญิงวัลลี อายุ ย่างเข้า 17 ปี เรียนดีแต่ฐานะยากจน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเด็กหญิง วัลลีให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น *
1 point
Q136. “เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา” สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
Q137. ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการ กําหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็น สําคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของใคร *
1 point
Q138. ให้แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด *
1 point
Q139. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนดังกล่าวเปรียบได้ กับความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงานใดต่อไปนี้ *
1 point
Q140. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับ “ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ” ให้ยื่นขอต่อผู้ใด *
1 point
Q141. ปัจจุบันใครเป็นประธานคณะกรรมการ สกสค. *
1 point
Q142. รัฐมนตรีจากกระทรวงใดไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 *
1 point
Q143. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทําหนังสือทักท้วง และผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรดําเนินการอย่างไร *
1 point
Q144. รายงานทางการแพทย์ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะเป็นการลุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะสามารถ จัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบเก็บกี่ปี *
1 point
Q145. ผู้มีอํานาจวินิจฉัย อุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือคําสั่ง ไม่รับคําคัดค้านและคําสั่งไม่ให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล คือหน่วยงานใด *
1 point
Q146. ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหากภายหลังขาดคุณสมบัติ ทั่วไปหรือมาตรฐานวิทยฐานะอยู่ก่อนบรรจุ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ดําเนินการตามข้อใด *
1 point
Q147. ข้อใดคือประเทศอาเซียนบวก 3 *
1 point
Q148. การพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลักความพอเพียง ที่มี การวิเคราะห์ด้วยหลักการตามข้อใด *
1 point
Q149. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล *
1 point
Q150. โรงเรียนของท่านได้รับเงินบริจาค 5 ล้านบาทถ้วน การลงนามในใบอนุโมทนาบัตร ข้อใดถูกต้อง *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand. Report Abuse