แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา Q-ANT

คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ของหน่วยงานสายสนับสนุน ในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
*แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 รายละเอียดทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

*หมายเหตุ สำหรับคำถามที่มีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question