แบบสำรวจความคิดเห็นห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ที่ต้องการ (Questionnaire "Opinions on the Development of Social Sciences Library, Chiang Mai University")
วัตถุประสงค์: เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์ ต่อการปรับปรุงห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ทั้งในประเด็นรูปแบบและการจัดการพื้นที่ ด้านการจัดการหนังสือ สิ่งพิมพ์ และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการ เพื่อให้คณะฯ สามารถดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดให้เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
(Purposes: To survey the opinions of students, lecturers, and academic / supporting staff of the Faculty of Social Sciences to the improvement of Social Sciences Library, Chiang Mai University regarding pattern, area management and textbook, publications, electronic information resources services.  So, the Faculty of Social Sciences can develop or improve the library appropriately and lead to meet the needs of current and future users.)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ (Part 1: General information of Respondents)
1. สถานะ (Status) *
2. หากท่านเป็นนักศึกษา ขอได้โปรดกรอกระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Your current degree level (if you are student))
Clear selection
3. อายุ (Age) *
4. ความถี่ในการเข้าใช้บริการ onsite ที่ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ (The frequency to visit (onsite) at Social Sciences Library Chiang Mai University) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy