Шығыс сауалнамасы (басталуы) / Выходная анкета (начало)
Құрметті әріптес! / Уважаемый коллега!
Біз Сіздердің сауалдарыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курс жұмыстарының білім беру сапасын арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, келесі сұрақтарға 10-баллдық шкала бойынша әр бағанға тиісті бағаны қойып жауап беруіңізді сұраймыз:
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности работы курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы и оценить их по 10-балльной шкале:
Компьютердің нөмірі / Номер компьютера
Курс тақырыбы / Тема курса *
Курстың басталу мерзімі / Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курс кураторы / Куратор курса *
№1. Оқытушының жұмысын бағалау / Оценка работы преподавателя
Кафедра оқытушыларының аты-жөні / Ф.И.О. лектора кафедры
Шақырылған дәріскердің аты-жөні / Ф.И.О. приглашенного лектора
Жаңа Санаты бойынша / Категория по - новому
I. Материалдың мазмұны/Содержание материала
1.1 Сабақта ұсынылған материалдың ғылыми құндылығы/Научная ценность предложенного материала *
1.2 Материалдың тәжірибелік мәні/Практическая значимость материала *
1.3. Сабақтың нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыздандырылуы /Нормативно-правовое и методическое сопровождение курсовых занятий *
1.4. Дәріс, тәжірибелік сабақтардың, тест тапсырмалардың, бақылау жұмыстары мен орындалған жобалар мазмұнының берілген курс тақырыбына сәйкестігі/Соответствие содержания лекционных, практических занятий, тестовых заданий, контрольных работ, презентаций теме курса *
II. Оқыту сапасы/Качество преподавания
2.1 Тақырып бойынша оқытушының құзырлылық деңгейі/Уровень компетентности преподавателя по теме курса *
2.2 Материалдың қол жетімділігі/Доступность материала *
2.3 Баяндалудың қисындылығы/Логичность изложения *
2.4 Оқытушының педагогикалық шеберлігі (сөйлеу мәдениеті, тыңдаушылармен байланысы және т.б.)/Педагогическое мастерство преподавателя (культура речи, контакт с аудиторией и др.) *
III. Жұмысты ұйымдастыру
3.1 Үлестірмелі материалдардың сапасы/Качество раздаточного материала *
3.2 Дәріскердің презентациялары: слайдтардың мазмұны, оқылуы және қабылдануы/Презентации лектора: содержание, читаемость и воспринимаемость слайдов и т.д. *
3.3 Тайм-менеджментті сақтау (оқу уақытын тиімді пайдалану)Соблюдение тайм-менеджмента (эффективное использование учебного времени) *
Келесі оқытушының жұмысын бағалау үшін "Готово" батырмасын таңдап "Отправить ещё один ответ" сөзін басыңыз / Чтобы оценить работу следующего преподавателя нажмите на кнопку "Готово" и выберите слово "Отправить ещё один ответ"
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy