แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ข้อมูลนักเรียน
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2863 เด็กหญิงกมลวรรณ บุญมา
2. 2864 เด็กหญิงมัลลิกา จ้อยชู
3. 2865 เด็กหญิงเมธาวี หนูเนียม
4. 2866 เด็กหญิงลีลาวดี จันทร์เหลี่ยม
5. 2867 เด็กหญิงวทันยา เข็มเงิน
ุ6. 2868 เด็กหญิงวิยดา ชุมแสง
7. 2869 เด็กหญิงศุธารา ครคง
8. 2870 เด็กหญิงสิรินยา ยอดดำเนิน
9. 2871 เด็กหญิงสิริมา ภู่ทอง
10. 2872 เด็กหญิงสุพัชนี มาดชิด
11. 2873 เด็กหญิงสุภิดา เพียงคำมา
12. 2874 เด็กหญิงอมรรัตน์ เกาะแก้ว
13. 2875 เด็กหญิงอังคณา เพ็ชรไทย
14. 2876 เด็กชายเทพรัตน์ สีวันนา
15. 2877 เด็กชายธีรภัทร สามงามดี
16. 2878 เด็กชายธีรศักดิ์ ทั่งทอง
17. 2879 เด็กชายนนทกร พลนิล
18. 2880 เด็กชายนพชัย ช้างไทย
19. 2881 เด็กชายนัฐพงษ์ ตุงโสภา
20. 2883 เด็กชายประวิตร สีทา
21. 2884 เด็กชายพิชิตพงษ์ ทิพย์ประเสริฐ
22. 2885 เด็กชายพีรากร น้ำแก้ว
23. 2886 เด็กชายภานุพงศ์ แซ่ฉั่ว
24. 2887 เด็กชายวรพงษ์ คะเลารัมย์
25. 2888 เด็กชายวรวุธ ขันตี
26. 2889 เด็กชายสุวัฒน์ นรม่วง
27. 2891 เด็กชายอธิเทพ ใหญ่ลำยอง
27. 2958 เด็กชายธนพนธ์ ภูมิภักดิ์
28. เด็กหญิงวราภรณ์ วิชัยดิษฐ์
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service