แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านไทรงาม
การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนบ้านไทรงาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จงเลือกข้อมูลที่เป็นความจริง
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ส่วนที่ 2 รายการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
จงเลือกระดับความพึงพอใจของท่านในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้
1.ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
2.ท่านพึงพอใจต่อการดูแลเรื่อง อาหารกลางวันนักเรียน อยู่ในระดับใด *
3.ท่านพึงพอใจต่อการดูแลเรื่อง ทันตสุขภาพ (สุขภาพช่องปากและฟัน) อยู่ในระดับใด *
4.ท่านพึงพอใจต่อการดูแลเรื่อง การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
5.ท่านพึงพอใจต่อการดูแลเรื่อง การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน อยู่ในระดับใด *
6.ท่านพึงพอใจต่อการดูแลเรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
7.ท่านพึงพอใจต่อการดูแลเรื่อง การพัฒนาโรงอาหารและห้องครัวในโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
8.ท่านพึงพอใจต่อการดูแลเรื่อง การพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
9.ท่านพึงพอใจต่อการดูแลเรื่อง อาคารเรียนและห้องเรียน อยู่ในระดับใด *
10.ท่านพึงพอใจต่อการดูแลเรื่อง การรักษาพยาบาลนักเรียน อยู่ในระดับใด *
11.ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานดูแลสุขภาพนักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับใด *
12.ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานดูแลสุขภาพนักเรียนของผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
ส่วนที่ 3 สำรวจการดูแลสุขภาพนักเรียนที่บ้าน
จงเลือกคำตอบที่เป็นจริงทุกประการ
13.ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่บ้าน อยู่ในระดับใด *
14.ท่านให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพนักเรียนที่บ้านอยู่ในระดับใด *
15.ท่านคิดว่าการดูแลสุขภาพนักเรียนข้อใดสำคัญที่สุด *
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จงเติมข้อความในช่องว่างตามหัวข้อที่กำหนด
1) ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้านใด เพิ่มเติม
Your answer
2) ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service