แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปิดแบบสอบถามเเล้วค่ะ ขอขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถามเเละข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการให้บริการในครั้งนี้
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse - Terms of Service