දෙවන අදියරේ පත්වීම් ලද උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා ගැනීම (දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත පත්වීම් ලද නිලධාරීන් පමණක්)
විස්තර සටහන් කළ යුතු ස්ථාන වල අදාල තොරතුරු සටහන් කළ යුතුය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
ලියාපදිංචි අංකය *
Your answer
නිලධාරියාගේ නම *
Your answer
ලිපිනය *
Your answer
උපන් දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය *
Your answer
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයට වාර්තා කළ දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයට වාර්තා කළ දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
වාර්තා කර නොමැති නම් හේතුව
Your answer
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් පවත්වනු ලැබූ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සහබාගී වූයේද *
Required
උපාධිය *
Your answer
උපාධියට හදාරන ලද විෂයයන් *
Your answer
උපාධිය සම්පූර්ණ කරන ලද දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
උපාධිය හදාරන ලද විශ්ව විද්‍යාලය *
Your answer
උපාධිය බාහිරද / අභ්‍යන්තර ද යන වග *
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත අනුයුක්ත වීමට කැමති/අකමැති බව *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service