แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ให้บริการ ต่อการให้บริการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2558
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.ขั้นตอนในการให้บริการคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
  2.ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
  3.ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม  
  4.ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
  Please enter one response per row
  1.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และน่าเชื่อถือ  
  2.มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  3.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อน้อม และเป็นกันเอง
  4.รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู่รับบริการอย่างเต็มใจ
  Please enter one response per row
  1.ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
  2.ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
  3.ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ
  4.ความสะอาดของสถานที่โดยภาพรวม
  Please enter one response per row
  1.การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
  2.ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
  3.ผลการให้บริการในภาพรวม
  Please enter one response per row
  1.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และน่าเชื่อถือ
  2.มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  3.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
  4.รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
  Please enter one response per row
  1.ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
  2.ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
  3.ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ
  4.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยภาพรวม
  Please enter one response per row
  1.การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
  2.ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
  3.ผลการบริการในภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question