Ocena jakości życia w gminie Aleksandrów Kujawski i identyfikacja problemów jej mieszkańców
Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018–2028, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane opinie i sugestie będą pomocne w opracowaniu kierunków działań i wizji rozwoju Gminy w najbliższych latach. Dokument ten umożliwi także korzystanie ze środków Unii Europejskiej 2014-2020.
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy: radnych, sołtysów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne do włączenia się w proces tworzenia strategii.
Ankietę należy wypełnić ją przy pomocy aktywnego formularza ankiety, zamieszczonego poniżej
Ankieta będzie aktywna do wypełnienia do dnia 30.11.2017
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki prezentowane będą w formie zbiorczej.

Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat naszej Gminy i wskazać propozycje zadań w najbliższych latach
Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację przedsięwzięć w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

Ankietę wypełniają wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl.
1. Jak Pani/Pan ocenia warunki życia w gminie, dzisiaj, poprzez spojrzenie na różne aspekty ? *
Nie mam zdania
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze ani źle
Źle
Bardzo źle
Stan nawierzchni dróg w gminie
Dostępność i jakość parkingów
Stan chodników
Sieć oświetlenia ulicznego
Sieć wodociągową
Siec kanalizacyjną
Siec energetyczną
Sieć telekomunikacyjna, dostęp do Internetu
Sieć gazową
Warunki mieszkaniowe w gospodarstwie domowym
Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców
Dostępność placówek przedszkolnych
Dostępność placówek szkolnych
Dostępność punktów usługowo- handlowych
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Transport publiczny (komunikacja zbiorowa)
Stan środowiska naturalnego
Świadomość ekologiczną mieszkańców
Czystość i porządek na terenie gminy
Dbałość mieszkańców o czystość i estetykę posesji
Służbę zdrowia
Opiekę społeczną
Ofertę kulturalną
Ofertę sportowo – rekreacyjną
Organizację przestrzeni publicznej (parki, place zabaw)
Stopień integracji społeczności lokalnej
Funkcjonowanie stowarzyszeń, lokalnych grup liderów na terenie gminy
Stopę życiową mieszkańców gminy
Rynek pracy (możliwość znalezienia pracy na terenie gminy)
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
Ofertę turystyczną gminy
Bazę noclegową
Bazę gastronomiczną
Promocję i wizerunek gminy
2. Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena jakości życia w gminie - Dokończ zdanie: Tu żyje się... *
3. Czy chciałaby Pani/Pan na stałe przeprowadzić się do innej gminy? *
4. Proszę o podanie najpoważniejszych problemów odczuwanych przez Panią/Pana a związanych z jakością życia w gminie (czego brak/niedostatek/niewłaściwe funkcjonowanie, jest odczuwalne najbardziej):
Your answer
5. Co Pani/Pana zdaniem jest najpilniejsze do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat ?Proszę o podanie w miarę możliwości konkretnego zadania np.: remont ulicy…, remont chodnika od… do…, uruchomienie …, modernizacja …, organizacja …itp.
Your answer
6. Co Pani/Pana zdaniem mogłoby być zrealizowane ?proszę o podanie pomysłu/propozycji przedsięwzięć także nowatorskich nie realizowanych do tej pory.
Your answer
7. Zaznacz w odpowiedniej kratce: jeśli zgadzasz się że cecha jest mocną stroną gminy zaznacz w kolumnie TAK, jeśli nie zgadzasz się zaznacz w kolumnie NIE *
TAK
NIE
NIE WIEM
Strategiczne położenie - przy węźle autostradowym Odolion. głównych trasach kolejowych i drogowych oraz w sąsiedztwie Torunia i Ciechocinka
Dogodny układ komunikacyjny - szczególnie do miejscowości Niziny Ciechocińskiej tj.: Otłoczyn, Białe Błota, Wołuszewo, Słońsk Dolny, Wygoda, Nowy Ciechocinek, Kuczek, Odolin, Stawki, Zgoda, Konradowo
Aktywność osób podejmujących działalność gospodarczą - samozatrudnienia
Aktywni pracodawcy (przedsiębiorcy)
Bogata historia, walory turystyczne i przyrodnicze
Dobra infrastruktura komunikacyjna
Wysoki stopień telefonizacji
Zwodociągowanie
Współpraca między instytucjami działającymi na terenie Gminy
Potencjał ludzki
Posiadanie terenów inwestycyjnych, budowlanych
Czyste powietrze
Dobra baza oświatowa
Bliskość lotniska w Bydgoszczy Bliskość dużych ośrodków miejskich
Nizina Ciechocińska: znajdujące się w niej uzdrowiska - walory turystyczne, Szlak Bursztynowy, trasy rowerowe i turystyczne
Inicjatywy lokalne
Obszar wykopalisk archeologicznych - Goszczewo. Przybranowo, Przybranówek, Podgaj, Opoki, Grabie, Wilkostowo, Otłoczynek, Otłoczyn, Wołuszewo.
Walory krajobrazowe niecki rzeki Wisły i Tążyny oraz obszarów leśnych
Warsztat Terapii Zajęciowej i Świetlica Terapeutyczna w Karczemce
Gminne Centrum Informacji (Klub komputerowy) i sala dziedzictwa kulturowego w' Otłoczynie prowadzone przez Towarzystwo przyjaciół Niziny Ciechocińskiej
Dowóz dzieci do szkół
Imprezy integracyjne z osobami niepełnosprawnymi
Ułatwienia administracyjne w Urzędzie Gminy
Aktualne wiadomości na tablicach informacyjnych
8. Zaznacz w odpowiedniej kratce: jeśli zgadzasz się, że ta cecha jest słabą stroną gminy, zaznacz w kolumnie TAK, jeśli nie zgadzasz się zaznacz w kolumnie NIE *
TAK
NIE
NIE WIEM
Problemy z osobami bezrobotnymi - kobiety, długotrwale bezrobotni
Nie dość dobra promocja Gminy
Jakość nawierzchni drogowych
Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
Problem uzależnień od alkoholu
Brak izby wytrzeźwień, ośrodków terapii uzaleznień
Zbyt duża zależność budżetu Gminy od pozyskiwania środków unijnych
Rozdrobnienie gospodarstw
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
Brak rozwiniętej infrastruktury w zakresie kanalizacji, dróg
Brak popularyzacji walorów turystycznych regionu
Brak rekreacyjnych zbiorników wodnych
Brak dobrego oznakowania miejscowości
Coraz mniejsza wartość nabywcza pieniądza - pogłębiające się ubożenie części społeczności
Niedostatecznie rozwinięta działalność kulturalna
Zaniedbanie rzeki Tążyny
Brak szerokopasmowego Internetu dla większości miejscowości Gminy
Zbyt mała ilość koszy do segregacji odpadów
Mała skuteczność pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
Słaba komunikacja publiczna
Brak przedszkola
Brak opieki stomatologicznej i lekarskiej w szkołach wiejskich
Kolejki do lekarzy specjalistów
Brak ścieżek rowerowych
Niedostateczne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży
9. Jakie inne cechy są słabymi stronami gminy, wymień poniżej:
Your answer
10. Informacja o osobie wypełniającej ankietę
Płeć *
Sołectwo *
Wiek *
Zatrudnienie *
Dziękujemy za wypełnienie ankiety ! Ewentualne uwagi i informacje dodatkowe proszę wpisać poniżej
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service