Digital Devices and Home/Blended Learning / Dyfeisiau Digidol a Dysgu Cartref/Cyfunol
During the first lockdown, schools looked to identify those pupils that were digitally excluded and with the support of Swansea Council and Welsh Government, provided connectivity and devices to learners. We are currently trying to ascertain any further barriers to home/blended learning, especially those caused by digital exclusion. The responses from this survey will enable us to find what these are and help us to provide appropriate strategies for the continuation of learning.

If you have children in more than one school, please complete this form for each school

Swansea Council is the data controller for the personal information provided on this form. The information will be used to provide individuals with the service requested and will not be used for any other purpose. We will not share data with any third parties without explicit consent unless we are required or permitted to do so by law.

Individuals can withdraw their consent at any time and ask for their personal data to be erased from our records. Data protection law describes the legal basis for our processing this data as one based on consent.

For further information about how Swansea Council uses personal data, including rights as a data subject, please see our corporate privacy notice on our website.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, bu ysgolion yn nodi’r disgyblion hynny a oedd wedi eu heithrio'n ddigidol a chyda chymorth Cyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru, darparwyd cysylltedd a dyfeisiau i ddysgwyr. Ar hyn o bryd rydym yn ceisio canfod unrhyw rwystrau pellach i ddysgu cartref/cyfunol, yn enwedig y rhai a achosir gan gael eich eithrio’n ddigidol. Bydd ymatebion yr arolwg hwn yn ein galluogi i ddod o hyd i beth yw'r rhain ac yn ein helpu i ddarparu strategaethau priodol ar gyfer parhau â dysgu. Os oes gennych blant mewn mwy nag un ysgol, llenwch y ffurflen hon ar gyfer pob ysgol.

Cyngor Abertawe yw'r rheolydd data ar gyfer y wybodaeth bersonol a ddarparwyd ar y ffurflen hon. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i ddarparu'r gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu y data ag unrhyw drydydd partïon heb ganiatâd penodol oni bai bod angen i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Gallwch unigolion dynnu eu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i'w data personol gael ei ddileu o'n cofnodion. Mae'r gyfraith diogelu data yn disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe yn defnyddio data personol, gan gynnwys hawliau unigolion fel testun data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
School Name / Enw'r Ysgol: *
Year Group / Blwyddyn Ysgol *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hwb. Report Abuse