แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้

5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มาก

3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง

2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อย

1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพ *
อายุ *
ระดับการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ด้านเนื้อหา *
5
4
3
2
1
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
ด้านการออกแบบ *
5
4
3
2
1
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
ด้านการใช้งาน *
5
4
3
2
1
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงและค้นหา
ความเร็วในการประมวลผล
การเปลี่ยนแปลง/อัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service