แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
คำชี้แจง
1.การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ และการให้บริการของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
2.ผลการประเมินของแต่ละท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวมเท่านั้น จึงขอความกรุณาท่านได้ตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ท่านรับรู้ทุกข้อคำถาม
3.ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและความรู้สึกของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
Required
ตำแหน่ง *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ด้านเจ้าหน้าที่และการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม *
2.การพูดจาสุภาพ เป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใส *
3.ให้บริการด้ายความสะดวก รวดเร็ว เอาใจใส่ กระตือรือร้น *
4.ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย *
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
5.ขั้นตอน วิธีการในการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน *
6.ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม *
7.ความถูกต้อง ครบถ้วนในการให้บริการ *
8.ความเสมอภาคในการให้บริการทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน *
ด้านอาคารสถานที่
อาคารสถานที่
9.ความพอเพียงของอาคารสถานที่/บริเวณในการให้บริการ (ห้องน้ำ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน บริเวณจอดรถ ฯลฯ) *
10.ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ *
11.การจัดภูมิทัศน์โดยรอบมีความร่มรื่น สวยงาม *
12.การแสดงป้ายบอกตำแหน่ง จุดให้บริการและขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน *
ด้านสวัสดิการ/สิ่งอำนวยความสะดวก
สวัสดิการ/สิ่งอำนวยความสะดวก
13.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ (เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก ฯลฯ) *
14. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ (เช่น แบบฟอร์ม ปากกา ดินสอ ลวดเสียบ ที่เย็บกระดาษ) *
15.การบริการอื่น ๆ ขณะรอรับบริการ (เช่น น้ำดื่ม กาแฟ บริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ) *
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร
16.ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร *
17.ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน *
18.ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม หลากหลายตรงตามความต้องการ *
19.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service