แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในเว็บไซต์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ผลการประเมินที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. อาชีพ
5. ความถี่ของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
6. วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบสารสนเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Clear selection
Next
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy