แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (สำหรับผู้ใช้บัณฑิต)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตและข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาหลักสูตร
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Buriram Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service