แบบฟอร์มจองหนังสือ Basic Data Mining (How-to with RapidMiner)

Basic Data Mining (How-to) "ฉบับภาษาไทย" เนื้อหามีครบถ้วน อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีตัวอย่างประยุกต์ใช้ครับ

เนื้อหาในเล่ม
* บทนำ ว่าด้วยเรื่องของ ข้อมูล
* ทฤษฎีพื้นฐานวิชาสถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูล
* การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)
* การแนะนำ Data Visualization Tools เบื้องต้น
* กระบวนการทำ Data Mining ด้วยเทคนิค algorithm แบบต่างๆ
- Unsupervised (Association & Clustering)
- Supervised (Logistic, SVM, NNet, Em, Tree, etc.)
- การประเมินคุณภาพโมเดล
* การประยุกต์ใช้ด้าน Text mining
* การประยุกต์ด้าน Image mining
* การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series)

*** หมายเหตุ หนังสือยังมิได้ตีพิมพ์ ซึ่งทางทีมงานวางแผนจัดจำหน่ายปลายปี 2558 นี้
เมื่อจัดทำรูปเล่มเสร็จจะแจ้งให้ชำระค่าหนังสือ เพื่อจัดส่งไปให้ตามรายชื่อที่ได้จองเข้ามา
ราคาเล่มละ 450 บาท (คิดค่าส่งตามจริง)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question