Deklarcja rodziców/opiekunów uczniów Szkoły Polskiej w Rzymie o zapoznaniu się i przyjęciu do wiadomości i stosowania procedur Anty Covid obowiązujących w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie.
Kierownik Szkoły Polskiej w Rzymie wraz z nauczycielami zwraca się z prosbą do rodziców/opiekunów o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
Regolamento Operativo per l’apertura dell’anno scolastico 2020-2021,
Patto di corresponsabilità
i jego polskiej wersji - Umowa odpowiedzialności wzajemnej
oraz Procedury organizacji Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie
od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

i potwierdzenie zapoznania się z nimi zaznaczając odpowiednie punkty w kwestionariuszu.
1.Imię i nazwisko rodzica *
2. Imię i nazwisko dziecka/ dzieci *
3. Klasa, do której uczęszcza dziecko/uczęszczają dzieci w Szkole Polskiej. Prosze wpisac również dzień zajęć - np. kl. 5a czwartek *
4. Zapoznałem/Zapoznałam się z Regolamento Operativo per l’apertura dell’anno scolastico 2020-2021 i zobowiązuję się w imieniu swoim i dziecka do jego przestrzegania. *
5. Zapoznałem/Zapoznałam się z dokumentem Patto di corresponsabilità i zobowiązuję sie w imieniu swoim i dziecka do jego przestrzegania *
6. Zapoznałem/Zapoznałam się z polską wersją dokumentu Patto di corresponsabilità i zobowiązuję sie w imieniu swoim i dziecka do jego przestrzegania *
7. Zapoznałem/Zapoznałam się z Procedurą organizacji Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję sie w imieniu swoim i dziecka do jej przestrzegania. *
8. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w przypadku wykazywania objawów choroby *
9. Przyjmuję do wiadomości:1) konieczność spędzania przerw w klasach; 2) konieczność zaopatrzenia ucznia, w indywidualną osłonę nosa i ust;3) konieczność regularnego przypominania o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, używanie żeli dezynfekujacycj, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania); *
10.Przyjmuję do wiadomości: 1. konieczność przeniesienia ucznia do izolowanego pomieszczenia w razie podejrzenia występowania symptomów koronawirusa 2) konieczność pilnego odebrania ucznia ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby *
11. Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;
Clear selection
12.Zobowiązuję się natychmiast powiadomić szkołę/wychowawcę klasy/, gdyby klasa lub szkoła włoska mojego dziecka została objeta izolacją bądź kwarantanną. *
13.Zobowiązuję się natychmiast powiadomić szkołę/wychowawcę klasy/, gdyby uczeń lub jego domownicy zostali skierowani na kwarantannę lub w izolację w warunkach domowych; *
14.Celem zapewnienia szybkiej komunikacji z szkołą podaję poniższe dane kontaktowe: *
15.Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. *
16. Przyjmuje do wiadomosci, że na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) Szkoła Polska w Rzymie jest administratorem danych osobowych.
Clear selection
17. Zobowiązuję się do przestrzegania prywatności uczniów, rodzicow i pracowników Szkoły Polskiej w Rzymie i przyjmuję do wiadomosci, że dane dotyczące stanu zdrowia kazdego człowieka należą do kategorii danych chronionych.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy