Program rozvoje obce Křepice: Dotazník pro obyvatele
Vážení spoluobčané,

naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit představu o budoucnosti obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na následujících 6 let.

V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory a prosíme proto o zodpovězení následujících otázek. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro zpracování programu rozvoje a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Zastupitelstvo obce Křepice

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pro doplňující komentáře je prostor v závěru dotazníku.

1. Jak se Vám v obci žije?
2. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v obci
Každý bod oznámkujte jako ve škole známkami 1–5 dle toho, jak jste s ním spokojeni.
1
2
3
4
5
Nevím
Pracovní příležitosti
Příležitosti pro podnikání
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti sportovního vyžití
Služby pro seniory
Dostupnost zdravotní péče
Úroveň zdravotní péče
Fungování mateřské školy
Fungování základní školy
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti (zájmové kroužky apod.)
Kvalita bydlení
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Možnosti nakupování
Podmínky pro cestovní ruch
Množství a kvalita zeleně
Klid v obci (1: ticho - 5: hluk)
Čistota ovzduší
Čistota vod
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Celkový vzhled obce
Úroveň dopravní infrastruktury (silnice)
Dopravní obslužnost veřejnou dopravou
Možnosti parkování
Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
Bezpečnost v obci
Práce a komunikace úřadu obce
Občanské soužití, sousedské vztahy
3. Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí?
(Uveďte maximálně 3 odpovědi)
Your answer
4. Jakými způsoby získáváte informace o dění v obci?
Využívám pravidelně
Využívám občas
Nevyužívám
Osobně na obecním úřadě
Vývěsky, úřední deska
Rozhlas
Zpravodaj
Webové stránky obce
Jiné
4.1 Pokud využíváte jiné způsoby komunikace, tak je zde můžete uvést.
Your answer
5. Pokud vám některé způsoby komunikace chybí, tak uveďte které:
Your answer
6. Jaké jsou podle vašeho názoru mezilidské vztahy v obci?
7. Jak by se měla obec v rámci nynějšího katastru rozrůstat?
K 1. 1. 2017 měla obec 1314 obyvatel.
8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?
Vyberte maximálně 4 možnosti.
9. Měla by obec vybudovat čistírnu odpadních vod (i za cenu zadlužení)?
10. Měla by se v obci vybudovat nějaká vodní plocha?
11. Měly by se v obci uskutečnit komplexní pozemkové úpravy (vyjasnění majetkových vztahů, zcelení pozemků, vymezení ploch pro nové polní cesty a zeleň v krajině)?
12. Jak by mělo být naloženo s travnatou plochou v Podhájčí?
13. Jste?
14. Váš věk?
15. Jaké je složení vaší domácnosti?
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms