แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังในการใช้บริการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
คำชี้แจง

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้รับบริการ หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยตรง หรือช่องทางอื่นๆ ทั้งหมด
3. ระดับความพึงพอใจมี 4 ระดับ
4. ท่านสามารถเลือกตอบแบบประเมินในฝ่ายที่ท่านใช้บริการได้มากกว่า 1 ฝ่าย และหากไม่ได้ใช้บริการฝ่ายใดหรือไม่ประสงค์จะประเมินฝ่ายใด ท่านสามารถข้ามไประบุความคาดหวังของฝ่ายที่ท่านต้องการให้มีและประเมินฝ่ายที่ท่านได้ใช้บริการได้

3 ฝ่าย คือ

1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาระบบออนไลน์สำหรับหลักสูตร กำกับตรวจสอบหลักสูตร ติดตามคุณภาพหลักสูตร บริหารรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรกลาง บริหารจัดการสถาบันภาษา บริหารจัดการหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก งานเครือข่ายความร่วมมือ

2) ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดฝึกอบรมสัมมนา และประชุมวิชาการ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา เสริมทักษะด้านภาษาและดิจิทัลสำหรับนักศึกษา วารสารทางการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผลิตและพัฒนาสื่อการสอน การขยายโอกาสทางการศึกษา การสอนทางไกล การสอน online

3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา การรับรายงานตัว ทะเบียนนักศึกษา จัดตารางเรียนและตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เภสัช และทันตแพทย์ คำนวณผลและแจ้งผลการศึกษา ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา เสนอขออนุมัติปริญญา ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา การให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กฏระเบียบและข้อบังคับ

เพื่อให้การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรงกับลักษณะงานมากที่สุด จึงขอความอนุเคราะห์ประเมินตามลักษณะงานที่ท่านรับบริการ และขอความกรุณาระบุสาเหตุ/เรื่องที่ทำให้พึงพอใจน้อยในข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลทั่วไป
วิทยาเขต *
คณะ/หน่วยงาน *
ประเภทของผู้ตอบ *
ท่านคิดว่า สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้บริการด้านใดบ้าง *
Required
ท่านใช้บริการ/ติดต่อสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านใดมากที่สุด *
Required
ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้จากช่องทางใดบ้าง *
Required
ความถี่ที่ท่านใช้บริการ/ติดต่อสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse