แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ"เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน" คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อให้ผู้รับการประเมินได้ทราบจุดเด่น จุดด้อย
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
2. ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน : 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = ค่อนข้างน้อย , 1 = น้อยที่สุด
3. ประเด็นในการประเมินมี 5 ประเด็น ได้แก่
1) การอุทิศเวลา / อาสางาน
2) คุณภาพการให้บริการ กิริยา วาจา ความรวดเร็ว ยิ้มแย้ม
3) คุณภาพของงานในหน้าที่
4) ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ / โต๊ะทำงานของผู้รับการประเมิน
5) ความมีน้ำใจ ข่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
ประเด็นที่ 1 : การอุทิศเวลา/อาสางาน
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
นายพรหมธร พูลสุข
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
นางมาริตา จิตชู
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นายสันติ สงวนศรี
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นายพินิต มณีเขียว
นางสาวิราพัตร กาวิละพันธ์
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
ประเด็นที่ 2 : คุณภาพการให้บริการ กิริยา วาจา ความรวดเร็ว ยิ้มแย้ม
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
นายพรหมธร พูลสุข
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
นางมาริตา จิตชู
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นายสันติ สงวนศรี
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นายพินิต มณีเขียว
นางสาวิราพัตร กาวิละพันธ์
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
ประเด็นที่ 3 : คุณภาพของงานในหน้าที่
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
นายพรหมธร พูลสุข
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
นางมาริตา จิตชู
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นายสันติ สงวนศรี
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นายพินิต มณีเขียว
นางสาวิราพัตร กาวิละพันธ์
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
ประเด็นที่ 4 : ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ / โต๊ะทำงานของผู้รับการประเมิน
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
นายพรหมธร พูลสุข
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
นางมาริตา จิตชู
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นายสันติ สงวนศรี
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นายพินิต มณีเขียว
นางสาวิราพัตร กาวิละพันธ์
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
ประเด็นที่ 5 : มีน้ำใจ ข่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
นายพรหมธร พูลสุข
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
นางมาริตา จิตชู
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นายสันติ สงวนศรี
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นายพินิต มณีเขียว
นางสาวิราพัตร กาวิละพันธ์
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
ความเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service