Pormularyo
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ang isusumite mong salaysay o impormasyon ay puwedeng maiksi lamang o gaano kahaba (masmarami mas maganda!) Paki type o paste ang iyong salaysay sa kahon sa ilalim. *
Ano ang pangalan mo? *
Ilan taon ka na? (18+) *
Saang bansa ka pinanganak? *
Saang bansa ka nakatira? *
Saang estado ka nakatira?
(U.S)
Saang lungson o siyudad ka nakatira? *
Ano ang iyong employment status? *
Ano ang iyong trabaho? *
Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? (PHP) *
Highest edicational attainment: *
Ano ang iyong katayuan sa pagaasawa? *
Pumili ng isa sa mga sumusunod: *
Pumili ng isa sa mga sumusunod: *
Ano ang iyong pangkat etniko o panlahi? Piliin ang lahat ng mga sagot na nalalapat. *
Required
Ano ang iyong email address? *
Ano ang numero ng telepono ninyo? *
Pumapayag ka bang i-contact para sa proyektong “Life in Quarantine: Witnessing Global Pandemic” *
Gusto mo bang makatanggap ng updated ukol sa proyektong ito? *
Paki basa ang sumusunod bago mag sumite ng kahit anong tugod ukol sa proyektong ito: Naiintindihan ko na ang “Life in Quarantine: Witnessing Global Pandemic” ay maaaring ilathala bilang isang non-profit format sa isang online public archive sa hinaharap. Dahil rito, ako ay pumapayag na ang aking isusumiteng mga sagot at datos para sa proyektong ito ay maaaring ipahayag o ipakita sa publiko. Naiintindihan ko na lahat ng isusumite at isasagot sa survey form na ito ay hindi lumalabag sa kahit anong batas ukol sa privacy, security, confidentiality, o kahit anong pa. Ako rin ay hindi mag susumite ng kahit anong sensitibong impormasyon ukol sa ibang tao, lalo na ang kanilang public health information. Patunay na ako ay labing-walong taong gulang (18 years old) na o pataas. At dahil dito, binibiyang ko ang Standford University at ang mga project facilitators ng proyektong ito ang susunod na mga karapatan at pahintulot: 1. Karapatan para i-quote, pakahulugan sa ibang pangungusap, kopyahin, ilathala, ipamahagi, o gamitin ng kahit anong paraan ang buo o parte ng aking isinumite sa kahit anong paraan, anyo, o balak sa kahit anong media sa buong mundo na may pamalagian. 2. Karapatan gamitin ang aking inisyal (hindi buong pangalan) at mga byograpikong datos na may kinalaman sa mga isinumite. 3. Karapatan palitan ang pangalan o bigyan ng alyas gamit ang mga inisyal upang maprotektunan ang pribasya. Kusang talikdan ang karapatang i-inspect o aprubahin muna ang paggamit ng aking initials, byograpikong datos, o kahit anong isinumite para sa proyektong ito. Tanggap ko na ako walang karapatang magpalathala o copyright, karapatang mabayaran, or kahit ano pang karapatan para sa proyektong ito. Dahil dito, sumusumpa ako na pinapagwalang-sala ko ang (Stanford University), sa anumang kahilingan, reklamo, demanda o asunto na mayroon ako laban sa kanila na hinggil or tungod sa aking mga inilahad o ibinigay para aa pagaaral na ito.Sa pamamagitan ng dokumentong ito, isinasaad ko na ako ay kusang-loob na sumasali sa isang pagaaral na isinasagawa ng (Stanford University). Sumasangayon ako na gamitin nila sa anomang paraan kaugnay ng pagaaral ang lahat ng impormasyon na aking ilalantad at ibubunyad.Sa pag tsek ng box, ako ay pumapayag sa pahayag sa itaas at kumpirmado ko ang lahat ng isinumiteng impormasyon. *
Please read the following terms applicable to all submissions to this project:I understand that Life in Quarantine: Witnessing Global Pandemic is preparing an online public access archive, which may be published in a non-profit format in the future. In order to assist in the preparation of the project, I have agreed to have my original submission published and/or displayed publicly and my biographical data incorporated into the project. I understand that material submitted through this form must not violate any security, privacy, confidentiality or other laws. I agree not to submit material that contains sensitive personal information about other people, including personal health information. I also certify that I am 18 years of age or older.I hereby grant to Stanford University and the project facilitators, and to any licensees, successors, and assigns of each: 1. The right to quote, paraphrase, reproduce, publish, distribute, or otherwise use all or any portion of my submission in any manner, form, or purpose and in any media throughout the world and in perpetuity. 2. The right to use my initials (and not legal name) and biographical data in connection with any use of the submission. 3. The right to change the names of individuals mentioned to initials in order to protect privacy. I hereby waive any right I may have to inspect or approve the use of my initials, biographical data, or submission as incorporated in the project, and acknowledge that I have no copyright, rights to remuneration, or other rights in the project. I hereby release and discharge Stanford University, the project facilitators, and any licensees, successors, and assigns of each, from any and all claims, demands, or causes of action that I may have against them regarding any use of my submission or regarding anything contained in the project or in related advertising or promotional materials, including (but not limited to) any claims based on the right to privacy, the right to publicity, copyright, libel, defamation, or any other right. By checking that I accept in the box below I am agreeing to the above and confirming my submission.
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stanford University. Report Abuse