แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู”
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ต่อไป โดยสามารถ ดาวน์โหลด รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบับต่างๆได้ที่ http://nongbualamphu.mol.go.th/situation
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปี.." *
ไตรมาส ที่.. *
หากเป็นรายไตรมาส โปรดระบุไตรมาสด้วย หากเป็นรายปีให้ว่างไว้ครับ
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
หากท่านมาจากสำนักงานแรงงานจังหวัด กรุณาตอบ (จากสำนักงานแรงงานจังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม..) ด้วยครับ
จังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม *
เลือกจากรายชื่อสำนักงานจังหวัด 76 จังหวัด
2. ขอให้เลือกช่องแสดงระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู *
..................................................................... ระดับความคิดเห็น
มาก 
ปานกลาง   
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
หาก "เคย" (ตอบข้อ 4-5), หาก "ไม่เคย" (ข้ามไปตอบข้อ 6)
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
โปรดระบุ
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตารางข้อมูล ภาคผนวกที่
หากเลือก "ตารางข้อมูล ภาคผนวก" โปรดระบุ
Your answer
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
เรียงลำดับเนื้อหาที่ท่านสนใจมากไปหาน้อยที่ไม่ซ้ำลำดับกัน เช่น สนใจมากที่สุด ตอบ อันดับ 1/สนใจน้อยที่สุด ตอบ อันดับ 4
สนใจเป็นอันดับ 1
สนใจเป็นอันดับ 2
สนใจเป็นอันดับ 3
สนใจเป็นอันดับ 4
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่ 
ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่...
หากเลือก "ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่..." โปรดระบุ ตารางที่..
Your answer
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่ *
หากเลือก "ควรปรับปรุง" (ตอบ 8 ด้วย) หรือ เลือก "ไม่ควรปรับปรุง" (ข้ามไปข้อ 9)
8. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
รูปแบบ
ระบุ
Your answer
เนื้อหาสาระ
ระบุ
Your answer
อื่นๆ
ระบุ
Your answer
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม
โปรดระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
(ถ้ามี)
Your answer
สำนักงานแรงงจังหวัดหนองบัวลำภู ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศููนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ถ.อุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร. 042 - 316738 – 9 โทรสาร. 042 - 316738 มท.47351 Email : nongbua@mol.go.th , nongbuamol@hotmail.com เว็บไซต์ : http://nongbualamphu.mol.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/nongbuamol
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service