แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. การศึกษา *
Required
4. พักอาศัย *
Required
ส่วนที่ 2
ซึ่งแบบสอบถามในตอนนี้มีทั้งหมด 9 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน

ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน

ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน

ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน

5. สถานที่ที่ใช้มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมโครงการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
สถานที่กว้างขวางเพียงพอ มีแสงสว่างทั่วถึง มีอากาศถ่ายเท เดินทางมาสะดวก
6. ระยะเวลาการดำเนินการของโครงการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ระยะเวลา 08:00 - 12:00 น.
7. การต้อนรับและการดูแลของทางโรงเรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
โรงเรียนมีการต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งแต่จุดลงทะเบียนไปจนถึงสถานที่ที่ประชุมและห้องที่พบครูที่ปรึกษา
8. การชี้แจงหัวข้อต่าง ๆ ของทางโรงเรียนมีความชัดเจน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
โรงเรียนแจ้งข่าวสารตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
9. การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแสดงความคิดเห็น *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ผู้ปกครองหรือนักเรียนมีโอกาสได้สอบถามหรือแนะนำสิ่งต่าง ๆ ให้กับทางโรงเรียน
10. ครูที่ปรึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนได้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกันอยู่เสมอ
11. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมผู้ปกครอง *
Required
12. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อกิจกรรมของโครงการนี้ *
Required
13. ข้อเสนอแนะ
Your answer
โรงเรียนเพียรปัญญา ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 โทรศัพท์ 02-5364199 สังกัด เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service