แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ความเห็นชอบ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการขอความคิดเห็นในภาคส่วนต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นควรรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ แบบออนไลน์ จึงขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
กรุณากด https://bit.ly/3etxPF4 เพื่อศึกษาเอกสาร และแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.