แบบประเมินผล หลักสูตร
(สำหรับ อจ.กำกับหลักสูตร, อจ.ที่ปรึกษา และนายสิบประจำหลักสูตรฯ)
วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้.-

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน *
5
4
3
2
1
มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรที่กำหนด
เนื้้อหารายวิชามีความทันสมัยและสมบูรณ์
วิชาในหลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
เวลาสำหรับกิจกรรมเสริมให้กับผู้เรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
ทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร
หลักสูตรนี้ควรเพ่ิ่มเติมวิชาที่จำเป็นใดบ้าง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทหารสื่อสาร.