การประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับการทำงานด้านบริการ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐบุคลากรภาครัฐบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
Email *
ชื่อ-สกุล *
ฝ่าย/กลุ่มงาน
การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมนำเสนอ ได้มากน้อยเพียงใด
 การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้มากน้อยเพียงใด
การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อม โยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดวิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ควบคุมคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดข้อมูลนำเข้า (Input Data) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้ ได้มากน้อยเพียงใด
การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดี ด้านดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ อธิบายกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service Level Agreement; SLA) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง (Seamless Service Integration) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รับบริการ ได้มากน้อยเพียงใด
การเก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัติ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดกรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy