แบบฟร์อมรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ข้อชี้แจง
หลักฐานการรับสมัคร ส่งที่วิทยาลัยที่ต้องการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

**พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**

1. ข้อมูลผู้สมัคร
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ*
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
รหัสประจำตัวประชาชน *
Your answer
วัน เดือน ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
สัญชาติ *
Your answer
เชื้อชาติ *
Your answer
ศาสนา *
ที่อยู่ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล *
Your answer
ชื่อวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร *
Your answer
สาขาวิชา/สาขางาน *
Your answer
สถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา *
Your answer
สาขาที่ต้องการสมัคร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service