แบบสอบถามเรื่องบรรยากาศองค์กร และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
คำอธิบาย แบบสอบถามเรื่องบรรยากาศองค์กร และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรของกองบริการการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมีบรรยากาศที่ดี และมีความพึงพอใจในการทำงาน มากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
3.อายุ *
4.ตำแหน่งงาน *
5. การศึกษา *
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร
คำชี้แจง : โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3=ไม่แน่ใจ 2= ไม่เห็นด้วย 1= ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ *
5
4
3
2
1
1.ท่านทราบหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่ทำอยู่อย่างชัดเจน
2.ท่านมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบอยู่
3.ท่านรู้สึกเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
4.ท่านคิดว่าจำนวนบุคลากรมีความเพียงพอกับปริมาณงาน
5.ท่านพึงพอใจในบรรยากาศการทำงานโดยรวมที่เป็นอยู่
2. ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน *
5
4
3
2
1
1.การสั่งการของหน่วยงานท่าน มีความรวดเร็วและคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์
2.ความสัมพันธ์ของท่านกับหัวหน้าเป็นไปด้วยดี
3.ความสัมพันธ์ของท่านกับเพื่อนร่วมงานเป็นไปด้วยดี
3.การใช้ความคิดสร้างสรรค์ *
5
4
3
2
1
1.ท่านมีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มในหน่วยงาน
2.หัวหน้าของท่านกระตุ้นให้ท่านมีความคิดริเริ่มตลอดเวลา
3.ท่านได้รับการสนับสนุนให้ทดลองวิธีการทำงานใหม่ๆ โดยไม่ต้องกลัวผิด
4.ความมั่นคงในงานและโอกาสความก้าวหน้า *
5
4
3
2
1
1.งานที่ปฏิบัติอยู่มีความมั่นคง
2.งานที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสก้าวหน้า
5.ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน *
5
4
3
2
1
1.ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป
2.ท่านแก้ปัญหาในงานของท่านได้ด้วยตนเอง
3.ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภายในหน่วยงาน
ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจในการทำงาน
ความพึงพอใจในการทำงาน *
5
4
3
2
1
1.งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่เหมาะสมกับตนเอง
2. งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่มีคุณค่า
3.การเลื่อนตำแหน่งหรือความก้าวหน้า ในกลุ่มงานของท่านขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการทำงานเป็นสำคัญ
4.หัวหน้าให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเมื่อท่านพบปัญญหาในการปฏิบัติงาน
5.ท่านพึงพอใจในการประสานงานภายในหน่วยงาน
6.ท่านพึงพอใจในสวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้
7.สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมน่าทำงาน
8.อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอ เหมาะสม
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms