แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำชี้แจง : แบบสำรวจฯ มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ วช. (www.nrct.go.th)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อาชีพ *
1.4 วัตถุประสงค์ในการเข้าเว็บไซต์ วช. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1.5 โปรแกรม Web Browser ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ วช. เป็นประจำ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 ควรปรับปรุง = 1
2.1 ความพึงพอใจด้านบริการข้อมูล
1) ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
3) ข้อมูลมีสาระที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปอ้างอิงได้ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2.2 ความพึงพอใจด้านรูปแบบการแสดงผล
1) ความสวยงาม, ความน่าสนใจของเว็บไซต์ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2) การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
3) รูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและสวยงาม *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
4) การแสดงผลถูกต้องและชัดเจน *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2.3 ความพึงพอใจในด้านการใช้งาน
1) เว็บไซต์ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2) มีระบบค้นหาข้อมูล รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
3) มีความรวดเร็วในการแสดงผลของรูปภาพและข้อมูล *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
4) เว็บไซต์มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
5) มีลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
6) ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้บริการเว็บไซต์ วช.) *
1=ควรปรับปรุง 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คำชี้แจง : โปรดระบุข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. Report Abuse