แบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ (นักศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน [Health and Travel Declaration Form (Students) during 1 Mar 2020 - Present]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [King Mongkut's University of Technology North Bangkok]
Email address *
รหัสนักศึกษา (Student ID) *
กรอกแต่ตัวเลขเท่านั้น เช่น 6340562085621 [Fill in NUMBER only e.g., 6340562085621. If you don't have student ID, fill in "0000"]
ระดับการศึกษา *
ระดับชั้น *
คำนำหน้า [Title] *
ชื่อ [Name] *
นามสกุล [Last Name] *
อายุ [Age] *
คณะ *
ภาควิชา/สาขาวิชา [Department] *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ [Telephone No.] *
การเดินทางกลับจากต่างประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน) [Have you traveled abroad during 1 March 2020 - Present?] *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th.