Śniadanie Młodych Przedsiębiorców 15.11.2018 - Program Młody Przedsiębiorca w Katowicach
Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach razem z Miastem Katowice zaprasza na Śniadanie Młodych Przedsiębiorców już 15 listopada br.!

DLACZEGO WARTO:
➡️ networking - wymiana kontaktów biznesowych
➡️ dzielenie się doświadczeniem
➡️ szczypta wiedzy od innych przedsiębiorców
➡️ możliwość zainspirowania siebie i innych

UCZESTNICY:
➡️ młodzi przedsiębiorcy
➡️ startupy
➡️ MŚP
➡️ doświadczeni przedsiębiorcy
➡️ duże firmy i korporacje

DLA KOGO:
➡️ właściciele i współwłaściciele
➡️ wspólnicy i akcjonariusze
➡️ kadra zarządzająca (kierownicy, menadżerowie, dyrektorzy, prezesi, członkowie zarządów)

BRANŻE:
➡️ tradycyjne
➡️ nowe technologie

KIEDY: 15.11.2018 (czwartek), godz. 8:00 – 10:00
GDZIE: Spencer Bistro & Cafe, ul. Sokolska 2, V piętro, Katowice (budynek Filharmonii Śląskiej, główne wejście od ul. Sokolskiej)

AGENDA:
7:50-8:00 Rejestracja uczestników (pobieranie opłaty cateringowej, zbieranie wizytówek)
8:00-8:10 Otwarcie - Janusz Dramski, wiceprezes RIG w Katowicach
8:10-8:30 Gość specjalny - Anna Pinkosz – Manager ds. Rozwoju Sieci, GlobBox.net "Zwiększanie sprzedaży poprzez rozwijanie sieci partnerskiej na przykładzie GlobBox.net"
8:30-8:40 Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice
8:40-9:00 Przedstawienie się uczestników Śniadania (30-40 s/os.)
1) imię, nazwisko, nazwa firmy
2) oferowany produkt/działalność,
3) potrzeba biznesowa.
9:00-9:05 Loteria wizytówkowa, w której nagrodą jest możliwość prezentacji na następnym Śniadaniu + wspólne zdjęcie
9:05-10:00 Networking w kuluarach
10:00 Zakończenie części oficjalnej spotkania i dalsze rozmowy uczestników

Współorganizatorem Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach, którego częścią są Śniadania Młodych Przedsiębiorców jest Miasto Katowice.

CENA:
20 zł/osobę brutto
Opłata cateringowa pobierana jest na miejscu.
Prosimy o przyniesienie odliczonych pieniędzy dla sprawnego przebiegu rejestracji.
Istnieje możliwość pobrania faktury (pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby po podejściu do rejestracji).

Rejestracja od godz. 7:50
Na wszelkie pytania chętnie odpowie: Janusz Dramski jdramski@rig.katowice.pl

Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Nazwa firmy *
Your answer
NIP *
Your answer
Siedziba (miasto) *
Your answer
Strona internetowa *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon *
Your answer
Skąd się dowiedziałeś o Programie? *
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA FMP RIG W KATOWICACH
Wysyłamy wyłącznie merytoryczne informacje dotyczące inicjatyw skierowanych do młodego biznesu i tak jak Ty, nie lubimy spamu. Dołączenie do newslettera jest dobrowolne, jednak bez tego nie otrzymasz informacji o naszych kolejnych wydarzeniach i projektach.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RIG W KATOWICACH *
Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach znajduje się poniżej niniejszego formularza.
Required
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KATOWICE *
Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Katowice znajduje się poniżej niniejszego formularza.
Required
Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Katowicach przy ulicy Opolska 15 (dalej: „Administrator”).
II. Dane kontaktowe Administratora: tel. 32 35 111 80, e-mail: rig@rig.katowice.pl.
III. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
3. w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5. w celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
7. w celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
8. zawarcia lub wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
9. przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
IV. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
V. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający jednej z podstaw prawnych zgodnie z RODO, a po upływie tego okresu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które Pani/Pan wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.
VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
1. podmiotom, z usług których Administrator korzysta w zakresie obsługi systemów informatycznych, a także podmiotom świadczącym usługi techniczne dla Administratora.
VII. Dane osobowe nie będąprzekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
IX. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
X. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
XI. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Katowice
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu działań promujących Miasto Katowice na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18 ustawy z dn. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) na podstawie:
• udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO),
• realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1. lit e RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących kategoriach: imię, nazwisko, e-mail.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- wykonawcy realizujący zamówienia publiczne na rzecz Miasta Katowice w ramach umów, których przedmiotem jest promocja Miasta Katowice;
- podmioty współorganizujące z Miastem Katowice wydarzenia promujące Miasto Katowice.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do odwołania zgody lub przez okres wynikający z przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej/archiwalnej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

10. Informuję, iż administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w związku z wykonywaniem przez RIG umowy nr 9/2018 / OI z dnia 27.09.2018 r.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne .

12. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.


Informacja dot. przetwarzania wizerunku
Jestem świadoma/-y, że wysyłając to zgłoszenie wyrażam zgodę na użycie i publikację mojego wizerunku - utrwalonego na zdjęciach i filmach podczas wydarzenia pt. "Śniadanie Młodych Przedsiębiorców" w dn. 15.11.2018 odbywającego się w ramach programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach realizowanego przez Regionalna Izbę Gospodarczą w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Katowice w 2018 roku - nieodpłatnie, na potrzeby publikacji relacji oraz sporządzenia sprawozdań z wydarzenia, jak również na potrzeby promocji przyszłych wydarzeń organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach z siedzibą w Katowicach, bez ograniczeń terytorialnych, w tym także w formie drukowanej na ulotkach, na plakatach, w formie elektronicznej na stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, jak również w utworach multimedialnych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service