แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับการศึกษา *
ชั้นปีที่ *
สาขาวิชา *
สังกัดคณะ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ต้องปรับปรุง
1. ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
1.2 ระยะเวลาในการจัดการกิจกรรม
1.3 ขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ด้านความพึงพอใจต่อบุคลากรผู้จัดโครงการ *
5
4
3
2
1
2.1 บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ
2.2 ให้บริการด้วยความเป็นมิตร
2.3 ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนกิจกรรม
3. ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1 สถานที่จัดการกิจกรรม
3.2 โสตทัศนูปกรณ์
3.3 ห้องน้ำสะอาดและเพียงพอ
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
4.1 ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
4.2 เกิดความคิดสร้างสรรค์เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
4.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานในภาพรวม
5. ด้านความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาการเป็นผู้เตือนสติสังคม *
5
4
3
2
1
5.1 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในมิติของความแตกต่าง
5.2 ส่งเสริมความสามัคคีและสมานฉันฑ์
5.3 ส่งเสริมการปฎิบัติงานโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. การชี้นำสังคม *
5
4
3
2
1
6.1 แนวทางการสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์
6.2 แนวทางการทำงานร่วมกันในมิติของความแตกต่าง
6.3 แนวทางการปฏิบัติงานโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม *
5
4
3
2
1
7.1 การดำเนินงานที่รวดเร็ว
7.2 สร้างการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก
7.3 สร้างการมีส่วนร่วมในสังคมแก่นักศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service