BIZILABE ikasturteko tailerrak/talleres BIZILABE para el curso escolar
2019-2020 ikasturtean asmaitzaile eta ikertzaile izateko tailerrak
          - NOIZ: astelehena, asteartea EDO asteazkena
          - ADINA eta ORDUTEGIA:
                 12-14 urte bitarteko neska-mutilentzat aukera:
                       - Astelehena, asteartea edo asteazkena 17:00etatik 18:30etara, eta astelehenetan 18:30 - 20:00
                 15-17 urte bitarteko neska-mutilak:
                       - Asteartea edo asteazkena 18:30etatik 20:00etara
          - IRAUPENA: 2019ko urritik 2020ko ekainera, hiruhileko aukerarekin
          - PREZIOA, HIRUHILEKO ordainketa
                      - Kuota arrunta: 15 € hiruhileko
                      - Familia ugaria: 10 € hiruhileko
                      - Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta: 4 € hiruhileko


------------------------------------------------------------
Talleres para crear e investigar en el curso 2019-2020
          - CUÁNDO: lunes, martes ó miércoles
          - EDAD y HORARIOS:
                 jóvenes de 12-14 años
                       - Lunes, martes o miércoles, sesiones de 17:00 a 18:30, lunes sesión de 18:30 a 20:00
                 jóvenes de 15-17 años
                       - Martes o miércoles, sesiones de 18:30 a 20:00
          - DURACIÓN: de octubre de 2019 a junio de 2020
          - PRECIO, por TRIMESTRE
                      - Cuota ordinaria: 15 € por trimestre
                      - Familia numerosa: 10 € por trimestre
                      - Renta de Garantía de ingresos (RGI) = 4 € por trimestre

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ikasturteko tailerra 12-14 urte / Taller del curso: 12-14 años
Ikasturteko tailerra 15-17 urte / Taller del curso: 15-17 años
GAZTEAREN DATUAK/DATOS DEL O DE LA JÓVEN
Izena / Nombre *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
 Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente  empadronados/as en Bilbao
PK / CP *
Ikastetxea / Centro escolar *
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Aurretik beste tailerren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún otro taller? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe.   *
Bilboko Udaleko Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Bilbao comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de Garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Kobraketarako k/k aren zenbakia (IBAN) / Número de c/c (IBAN) para realizar el cobro *
Hiru hilez behin egingo da kobraketa: 2019ko irailaren 30ean, 2019ko abenduaren 30ean, 2020ko martxoaren 30ean / El cobro se realizará trimestralmente: el 30 de septiembre de 2019, el 30 de diciembre de 2019, el 30 de marzo de 2020
Guraso edo tutorearen izena, abizena eta NANa / Nombre, apellidos y DNI del padre, de la madre o tutor/tutora *
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Nola izan duzue programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse