کارگاه مدل‌سازی داده
دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی (۲۶ اردیبهشت ۹۷)
Email address *
کیفیت ارائه مدرس *
برنامه زمان‌بندی ارائه دروس *
برنامه زمان بندی بخش عملی *
کیفیت سالن برگزاری کارگاه تئوری *
کیفیت مکان آزمایشگاه کارگاه تئوری *
کیفیت پذیرایی *
تناسب ساعت کار کارگاه با محتوای ارائه شده *
تناسب محتوای کارگاه با نیاز علمی شما *
ارزیابی کلی از کارگاه مدلسازی داده ارائه شده *
پروسه ثبت‌نام *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service