แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภท *
ระดับ/สายชั้น *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคาดหวังของผู้ปกครอง
1.2 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.3 นักเรียนมีสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.4 นักเรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.5 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.6 ความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพของผู้เรียน
ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.4 โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้
2.5 ความพึงพอใจโดยรวมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ครูมีการ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ครูมีการวัดและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 ความพึงพอใจโดยรวมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุรวิทยาคาร (ถ้ามี)
ความประทับใจ/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นอื่นๆ(ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสุรวิทยาคาร. Report Abuse